Usługi finansowe

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego – jak może pomóc Twojej firmie?

Nie wszystkie spółki funkcjonują z sukcesem w swojej branży. Często z powodu niedochodowych umów, błędnego zarządzania czy po prostu niemożliwych do przewidzenia okoliczności, dług przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak gwałtownie, iż pojawia się widmo niewypłacalności wobec wierzycieli czy wręcz o bankructwo firmy. W takich sytuacjach warto zgłosić się o poradę doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – zawód regulowany

Obecna ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać na początku 2016 r. Zgodnie z przepisami tego prawa obowiązująca wcześniej licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona wydawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym spełniającym wymogi przedstawione w art. 3 aktualnej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, pełna zdolność do czynności prawnych, uzyskanie tytułu magistra, nieposzlakowana opinia, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Taki egzamin odbywa się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, jak również odpowiadają na sto pytań z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania oraz finansów, ze szczególnym naciskiem na specyfikę postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Przegląd kondycji podmiotu i przygotowanie dalszych działań – zadania doradcy restrukturyzacyjnego

Prawo restrukturyzacyjne dało doradcom z licencją szersze uprawnienia niż te, które mieli wcześniej syndycy. Syndyk zajmował się restrukturyzacją jedynie na zlecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może wspomagać przedsiębiorcę na długo przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez dokonanie analizy kondycji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i wskazanie najkorzystniejszego dla danego podmiotu kierunku restrukturyzacji czy opracowanie kompletnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może też być przedstawicielem dłużnika w negocjacjach z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspomagać swoim doświadczeniem wierzycieli, zabezpieczając ich interesy.

Restrukturyzacja to w szeregu przypadków nieprzyjemna i skomplikowana procedura, w związku z tym istotne jest, by doradca restrukturyzacyjny umiał w transparentny sposób wyjaśnić dłużnikowi jego możliwości. Atutem doradcy będzie także znakomita orientacja w obszarze gospodarki, w której funkcjonuje restrukturyzowana firma, ponieważ ułatwia to sformowanie planu restrukturyzacji oraz znalezienie i przedłożenie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.