Prawo i wymiar sprawiedliwości Usługi finansowe

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Około 8-10 lat temu, na mniejszą skalę też obecnie, wiele osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w ogromnym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – znacznie większa ich część przekazana zostaje na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są przeważnie niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami jest obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, na przykład co 30 dni, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w razie braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje nieznaczny ułamek z funduszu, jaki do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, z tej przyczyny niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.